2000 – 2009

Sbor po roce 2000

„Svou délkou existence jsme organizace, která je v obci asi nejstarší se společenským posláním zabezpečovat po celou tuto dobu ochranu majetku nás všech. Je to svým způsobem i kus historie a tradice a v tradici je síla, na kterou je nutno navazovat a dále ji rozvíjet“.

To jsou slova, která pronesl na jedné z předešlých výročních schůzí člen našeho sboru pan Kocourek.

V současné době má sbor 35 členů. V průběhu let se členská základna neustále měnila, avšak ze záznamů je patrné, že členů sboru rok od roku ubývá a členská základna stárne. O hasičství není takový zájem jako tomu bylo v minulosti. Chybí elán a zaujetí pro práci, které bylo vlastní zakládajícím členům. Stmelit lidi různého věku a povah v akceschopnou jednotku není snadná věc.

Za poslední roky se změnil nejen vzhled hasičské zbrojnice, ale zlepšilo se i celkové vybavení sboru. Přibyla motorová pila, zásahové kabáty, nové helmy, kalové čerpadlo, kloubový rozdělovač, vysílačky a mnoho dalších drobností, bez kterých se hasiči neobejdou.

Činnost sboru je celkem pestrá. Kromě likvidace požárů a pomoci při povodních spadá do činnosti i technická pomoc obci, která zahrnuje likvidaci havárií vodovodních potrubí, čištění okapů na obecních budovách, zajišťování bezpečnosti při kulturních akcích nebo pořádání tradičního hasičského plesu a výročních oslav. V roce 2008 jsme uspořádali 1.ročník Memoriálu Miroslava Vojče, který zemřel náhle v roce 2007 ve věku 55 let. Několikrát se naši členové zúčastnili automobilové relly jako hlídka.Taková činnost je ale spíše doplňková.

Horší to bývá, když se ke slovu přihlásí přírodní živel. Několikrát do roka vyjíždí naše jednotka odstraňovat následky velkých větrů a vichřic v podobě polomů. Když se přidá prudký nebo dlouhodobý déšť, je na světě povodeň a s ní zatopené sklepy, které je nutno odčerpávat, rozvodněné potoky, které ohrožují objekty v jejich blízkosti a celkově nekonečné čekání v naději, že přestane pršet. Taková situace nastala v posledních letech v naší obci i v celém okrese hned několikrát a všichni jí mají určitě v živé paměti, neboť velká voda se vždy týkala téměř celého okresu, ne-li celé republiky.

Základní práce hasiče však spočívá v boji s ohněm. Ten se usadil v naší obci a jejím okolí a zkouší připravenost našeho i okolních sborů v posledních letech velmi často. Mladší členové sboru měli tak možnost seznámit se s tím, jak vypadá opravdový zásah u ohně, komunikace přes vysílačku, jak důležitý je včasný a cílený zásah, jaké nebezpečí při požárech nebo povodních na hasiče číhá.

Mnoho členů našeho sboru pomáhá i další záslužnou činností ? dárcovstvím krve. Za zmínku stojí jmenovat pana Antonína Štochla, který má na svém kontě 108 odběrů a Zdeňka Šubrta s jeho 76 odběry. Nejmladšími dobrovolnými dárci z řad hasičů jsou Josef Huml a Martin Tauš.

A nyní z historie konkrétně

Na jaře roku 2000 přijal Miroslav Frost funkci okrskového velitele a okrsek č.8 okresu Rokycany začal opět pracovat. První akcí okrsku byla okrsková soutěž v Cheznovicích. V okrsku byly sdruženy sbory Cheznovice, Mýto, Holoubkov a Těškov. I v našem sboru se začaly projevovat neshody mezi starší a mladší generací hasičů, které vyústily v rozpad výboru.V červnu se proto konala mimořádná členská schůze, která zvolila výbor nový, který s menšími změnami pracuje dodnes. V tomto roce byla také zakoupena cisterna Škoda 706 RTHP-CAS 25. Do této doby hasiči k požárům téměř nevyjížděli, ale zakoupením cisterny se situace okamžitě změnila.

Povodeň v naší obci v roce 2001

Povodeň v naší obci v roce 2001

V roce 2001 byla Ob. úřadem do užívání propůjčena místnost ve staré škole, která je využívána jako klubovna pro děti i dospělé. V této době měl sbor asi 15 mladých hasičů. V srpnu postihla naši obec povodeň, zapříčiněná prudkými dešti a rozvodněním potoka. Ve funkci starosty vystřídal J.Blahovce J. Němeček.klubovna

 

 V srpnu 2002  byla opět povodeň v obci, ale i na celém území České republiky. Jejím vlivem byla znehodnocena na několik dní pitná voda v obci. I náš sbor přispěl finanční pomocí obcím postižených povodní. V říjnu vyjížděli hasiči několikrát odstraňovat polomy vzniklé následkem vichřice. 7.11. výjezd k požáru chaty na Spodním Kařízku.

2001 společná děti

2001 společná

      

 

  

  

  

  

V soutěži o Zalužský pohár vybojovali mladí hasiči 3.místo

V soutěži o Zalužský pohár vybojovali mladí hasiči 3.místo

2003
 •  do vybavení přibyla motorová pila a motorové kalové čerpadlo Honda
 • 17 4. výjezd k lesnímu požáru Slatina – Dubiny
 • 3.5. oslavy 100. výročí založení SDH v Cheznovicích, na slavnostní schůzi bylo zástupci okrsku č.8 odhlasováno přijetí SDH Cekov do našeho okrsku
 • 5.6. se opakovala velká voda, která způsobila zatopení místního fotbalového hřiště a přístavby LD
 • 5.12. vyjeli hasiči do lesa pod Smolárnu, kde pracovnice zanechaly hořící klest  
2004
 • 14.4. se panu Suchému na „Vejfuku“ vznítilo na dvoře auto, zasahovali vojenští hasiči ze Strašic
 • 10.6. hasiči v noci vyjížděli k požáru firmy Rumpold v Mýtě

 

2005
 • byly zakoupeny nové zásahové kabáty a helmy
 • do okrsku č.8 přibyl SDH Kařez
 • od listopadu se začalo s rekonstrukcí klubovny – byla zavedena voda, vyměněný rozvod elektřiny, zprovoznění odpadu, přibyla kuchyňská linka. Celá budova dostala nový kabát v podobě fasády a plastových oken            
 •  LISTOPAD BYL VE ZNAMENÍ OHNĚ V OBCI   
 •  1.11. hořely túje na místním hřbitově
 •  12.11. hořelo v kotelně pana Josefa Humla čp.41
 •  15.11. téměř shořel celý srub pana Krejčíka  
 •   6.12. hořelo v lese směrem na Strašice
  2006
 • 27. 5. se hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Kařeze. Odpoledne předvedli svoji techniku a výstroj na Dětském dnu v Kařeze. Poté předvedli ukázku zásahu (Zapálená hromada dříví a klestu v blízkosti hřiště byla hašena vodním dělem a poté dohašována hadicemi. Zde si mladší  členové sboru poprvé zkusili, jak těžká je manipulace s hadicemi plných vody  při požáru
 • 28. 5. brzy ráno byl vyhlášen poplach z důvodu dlouhodobých dešťů, které zapříčinily rozvodnění potoků a řek v okrese. Mezi nimi byl i potok v obci, který se naštěstí nevylil z koryta
 • 9.7. praskl vodoměr u paní Šťastné (u Jam) a bylo nutno odčerpávat vodu ze sklepa 
 • V září byl zabudován u zbrojnice nový stojan na sušení hadic

 

2007
 • 18. 1. odstraňování polomů způsobených vichřicí (od podzimu vládlo abnormálně teplé počasí a pokračovalo i po novém roce)
 • 6. 4. opět hořely túje na místním hřbitově
 • 3. 5.  hořel les v Luhu. Zúčastnilo se 8 sborů se sedmi cisternami. Hořel podrost a slabší stromy pruhem asi 100m širokým směrem na Olešnou (HZS Rokycany, HZS Hořovice, SDH Holoubkov,  Mýto, Cheznovice, Strašice, Komárov a Lochovice). Další vznícení na požářišti bylo hlášeno ještě 5.5. a 7.5., kdy hasiči vyjížděli znovu požářiště prolít vodou. 8.5.po několika týdnech konečně zapršelo    http://www.pozary.cz/clanek/7323-pozar-lesa-na-rokycansku/
 • 19. 5. hořela mýtina U Dubu.
 • 6. 8. požár lesa u Strašic (na Bambuli). Hořela paseka na stráni, zasahovali HZS Rokycany, SDH Dobřív, Cheznovice, Strašice a Mirošov.       VIDEO ZDE
 •  27. 12. praskla voda u Nových (na Rafandě). Hasiči odčerpávali vodu
 •  28. 12. Valná hromada sboru, která tentokrát probíhala ve velmi napjaté atmosféře. Někteří členové výboru čelili kritice, týkající se jejich činnosti i činnosti celé jednotky. Nikam nevedoucí dohady vyústily v jednání na OÚ, které svolala starostka obce, coby statutární zástupce zřizovatele jednotky. Po ukončení jednání byly problémy vyřešeny a zásahová jednotka pokračuje ve své činnosti
 • 30. 12. proběhlo taktické cvičení, které bylo zaměřeno na vyprošťování osob z hořícího domu. Probíhalo v objektu bývalých kasáren ve Strašicích.
 2008
 • 1.3. hasiči odstraňovali popadané stromy po vichřici, která se prohnala během dne přes celé území republiky a hlídali okolí domu pana Humla, kde na místní komunikaci spadlo elektrické vedení
 • 25.3. požár bývalých šaten u fotbalového hřiště ve Strašicích  http://www.pozary.cz/clanek/9858-deti-zapalili-byvale-fotbalove-satny/
 • 21.4. požár trafostanice ve Strašicích
 • 3.5. oslavy 105.výročí založení SDH v Cheznovicích  

 Program oslav byl naplánovaný na celý den. Ráno prošel obcí průvod hasičů i civilistů k pomníku padlých a odtud směřoval do LD, kde se konala slavnostní schůze. Od 14.oo hod. probíhal program na místním fotbalovém hřišti.  Pozvání přijali kolegové nejen z našeho okrsku, ale dorazili i hasiči z Komárova, Jiviny, Zbiroha, Z Plzně, Blovic, Nýřan a ze Studené. Některé sbory přijely s novou technikou, jiné s historickou. K vidění bylo více než deset automobilů různých značek a roku výroby. Nejstarším kusem byla koňská motorová stříkačka ze začátku minulého století, kterou vlastní SDH Těškov a která je plně funkční.

Odpolední program zahájili svou ukázkou „Soptíci“ z Mateřské školy v Plzni. Následovala ukázka koňky z Těškova, klasický požární útok hasičů ze Studené, kteří dorazili s Tatrou 805 (Kačena) a ukázka Pragy Erény z Nýřan. Nejobdivovanější byla dozajista nablýskaná kráska Škoda R 154 a hasič v dobové bílé uniformě. Vyvrcholením programu byla výroba pěny, kterou předvedli hasiči z  Plzeně-Kotterova  a ve které dováděli kromě dětí i dospěláci. K úspěchu celé akce přispěla nejen dlouhodobá příprava, ale také krásné letní počasí, profesionální práce moderátora Františka Vaška a především významná podpora sponzorů.

                             FOTKY           NAPSALI O NÁS 1.         NAPSALI O NÁS 2.

 • 17.5. okrskové cvičení v Cekově
 • 29.5. taktické cvičení všech složek IZS s cílem prověřit jejich vzájemnou spolupráci a prověřit schopnost zásahu ve výškové budově – cca 45m. Akce se zúčastnila kromě hasičů z Cheznovice také několik dalších dobrovolných sborů, profesionálové z Rokycan,z Plzně, vrtulník SAR z Plzně, specializovaná  hasičská jednotka z Českého Krumlova a Policie ČR
 • 1.6. proběhl v Cheznovicích Dětský den
 • 3.6. byli hasiči povoláni na pomoc do Zbiroha k odčerpávání vody ze sklepů, které byly zaplaveny vodou po prudkém dešti
 • 21.6. požár obytných buněk do Strašic
 • 3.7. výjezd k hořícímu balíku sena na poli u Strašic
 • 13.8. požár obilného pole u Zbiroha. Hořelo 1,5 ha ječmene        
 • 13.9. 1.ročník Memoriálu Miroslava Vojče.  Jednalo se o soutěž v netradičních hasičských disciplínách o putovní pohár, který věnovala starostka obce p. Hana Stupková. Soutěž probíhala na místním fotbalovém hřišti a skládala se ze dvou disciplín.

První disciplínou byla tzv. pivní štafeta, která byla složena ze čtyř úseků. Zdolání jednotlivých úseků bylo ztíženo různými překážkami.

Druhá disciplína byl požární útok „z hospody“. Soutěžní družstvo sedělo u stolu a po odstartování vypil jeden z družstva co nejrychleji O,5 lt. piva. Poté družstvo vyběhlo k přistavené Avii či k vozíku, vyndalo všechny potřebné věci k útoku a útok provedli a dokončili stříkáním na terč.

Zpestřením byla ukázka družstva žen, složená z hadiček i nehasiček, které startovaly ?z kuchyně? v zástěrách a s koštětem v ruce. Po slavnostním zakončení následovalo opékání vuřtů a od 20.00 hod. hrála pod stanem country kapela.              FOTKY

 • 20.10. požár skladu ledniček (nebezpečný odpad).  Do areálu bývalých kasáren ve Strašicích se sjeli v 02.20 hod. hasiči z celého okolí. hořel sklad plastů z rozebraných ledniček. Sklad na ploše 40×80 m ukrýval asi 4O tun odpadu. Kvůli hustému dusivému kouři zasahovali v dýchacích přístrojích hasiči 5 dobrovolných jednotek a HZS Rokycany. Byl přivolán také tým specialistů z chemické laboratoře z Třemošné a hasiči z Plzně s termokamerou. Byla nutná pomoc těžké demoliční techniky a jeřábu ke stržení a srozebírání sutin. Z důvodu inverze byl ráno ve Strašicích vyhlášen zákaz větrání a zákaz vycházení pro děti. Zplodiny požáru zamořily dýmem nejen Stršice, ale i celé okolí. Zápach v ovzduší byl zaznamenaný až ve 2O km vzdálených Hořovicích.             VIDEO ZDE
 • 1.12. požár chaty v Mýtě          NAPSALI O NÁS
 2009
 • 8.5.  Taktické cvičení  složek IZS na Sile v Kařeze. Naše jednotka zajišťovala čerpací stanici.                        FOTKY            VIDEO ZDE                    NAPSALI O NÁS
 • 25.6. proběhlo požární cvičení ve škole v Cheznovicích. Simulace požáru střechy a vyprošťování  jedné osoby z půdního prostoru.     FOTKY                  VIDEO ZDE          NAPSALI O NÁS
 • 22.8.  požár lesa u „Zájezdku“ v Cheznovicích
 • 29.8.  první setkání Heligonkářů v Cheznovicích
 • 5.9.   opět hořel les u „Zájezdku“
 • 12.9. proběhl 2.ročník  Memoriálu M.Vojče   

               Cheznovice obsadily 1.místo                 FOTKY                    VIDEO ZDE       NAPSALI O NÁS

 • 2.10.  oslava 630 let obce
 • 5.10.  hořelo v lese u studen vodovodu
 • 11.10.  naší obcí procházela trať cyklistického závodu Tour de Brdy, hasiči zajišťovali bezpečný průjezd obcí

 

                                                     ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU