Rady při ohrožení

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

 Tísňové linky  - video  

                   
Telefonování na tísňová čísla jsou bezplatná. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné.

Kdy volat hasiče?

Hasiče volejte pokud hoří,  pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr ?) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. ?), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.

Jak se chovat při volání na tísňovou linku?

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem. Po prvotním oznámení  události odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund a zavěsíte telefon.

Obvyklá sada otázek:                        

 • Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek)

 • Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů např. obchod, kostel a popište okolí) 

 • Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)

 • Kdo volá: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Upřesnění místa události:

 • V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
  adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla – červené i modré )
  patro a jméno majitele bytu
  jak najít dům (hlavně na sídlištích)

 • Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
  stručný a výstižný popis místa události,
  např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

 K čemu slouží tísňové číslo 112?

 • při rozsáhlých mimořádných událostech, kdy se předpokládá zásah více složek integrovaného záchranného systému (hasiči, PČR, záchranná služba)
 • když občan neví koho povolat a kdo je předurčen pro řešení situace
 • při neznalosti jednotlivých národních čísel (po vytočení tísňového čísla 112 se občan dovolá do telefonního centra tísňového volání, tyto jsou ve všech krajských městech a jsou v rámci ČR technologicky propojeny a zálohovány)
 • pro cizí státní příslušníky (hovory v anglickém, německém popř. jiném státním jazyce)
 • pokud se nedá dovolat na národní čísla tísňového volání 150, 155 a 158

 

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel. Následující řádky vás provedou stručným návodem, jak se v takových situacích zachovat.

OBECNÉ ZÁSADY

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.) 
 • NEROZŠIŘUJTE  poplašné a neověřené zprávy
    
 • VARUJTE  ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
    
 • NETELEFONUJTE  zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
   
 •  NEPODCEŇUJTE  vzniklou situaci
   
 •  POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem 
    
 •  UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
    
 •  UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 

 

VAROVNÝ SIGNÁL

Každý z nás již alespoň jednou v životě slyšel houkat sirénu. Občas se stane, že slyšíte i různé tóny a délky houkání a ptáte se co to znamená. Zde uvádíme  tóny poplachů a jejich význam:

Sirény:

 • rotační elektrické nebo ruční – klasická „houkající“ siréna, obvykle bývá na školách a úřadech.

 

 • akustické elektronické – též „mluvící“. Fungují i jako městský rozhlas. Jejich výhodou je možnost doplnit „klasické tóny“ mluveným slovem s doplňujícími informacemi.

 

Tóny sirén:

 
Zkouška sirén - Jako prevence funkčnosti  probíhá každý měsíc, vždy první středu ve 12:00, test sirén. Zjistíte-li že některé zařízení ve vašem okolí není v činnosti, nahlaste tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu.
Probíhá  na celém území ČR – po dobu 140 sekund dlouhý nepřerušovaný tón.

Všeobecná výstraha – V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Požární poplach – Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE.

   Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

    Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

    Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

    Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
    Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
    Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
    Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU  V PŘÍPADĚ EVAKUACE

 •     Uhaste otevřený oheň v topidlech
 •     Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 •     Uzavřete přívod vody a plynu
 •     Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 •     Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 •     Kočky a psy si vezměte s sebou
 •     Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 •     Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO  je zavazadlo pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:
     Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
     Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
     Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
     Přenosné rádio s rezervními bateriemi
     Toaletní a hygienické potřeby
     Léky, svítilnu
     Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
     Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

KDE ZÍSKAT INFORMACE

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

 

 

                                             ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU